SPRÁVA OSOBNÍCH INFORMACÍ (GDPR)

 1) V rámci provozování živnosti jsou sbírány a uchovávány osobní informace o zákaznících, kupujících a návštěvnících. U zákazníků, kupujících a návštěvníků není ověřována totožnost a mohou sdělit jimi zvolený pseudonym, pod kterým chtějí být vedeni a oslovováni a případně i k nim uchovávány informace dle bodu (B).

(A) O všech výše uvedených osobách jsou sbírány pouze informace typu: jméno, příjmení, (případné tituly), telefonní kontakty a e-mail, případně odkaz na sociální sítě pro snazší komunikaci. Jsou používány pro identifikaci a komunikaci se zákazníky a kupujícími a případně též návštěvníky. Podobné informace jsou uchovávány také o nespolehlivých kupujících či podvodných kupujících a zákaznících. Tyto údaje jsou vedeny elektronicky nebo v písemné podobě v sešitě určeném jen pro tyto účely a jsou provázány na osobní údaje z bodu (B).Nejsou poskytovány dále a slouží pro výše uvedenou interní potřebu v zájmu správce dat.

(B) O zákaznících, kteří prošli alespoň jedním setkáním/sezením/konzultací/masáží jsou uchovávány citlivé informace - jejich záznam probíhá v přítomnosti zákazníka, který tak sděluje jen informace, které souhlasí uchovávat a zpracovávat:
§ o zdravotním stavu, anamnéze relevantní pro poskytované služby a jejich vývoj v čase, pokud je klient obsluhován několikrát,
§ O přáních, záměrech a ústně sjednaných dohodách a hranicích pro konkrétní sezení/konzultace/setkání/masáž

Tyto údaje jsou vedeny elektronicky v neveřejné databázi přiměřeně zabezpečené nebo v písemné podobě sešitu karet zákazníka určeném jen pro tyto účely, ke kterému není pravděpodobné, že by se dostala osoba, která by tyto údaje měla záměr jakkoliv zneužít či využít a jsou provázány na osobní údaje z bodu (A). Tyto údaje jsou vedeny v zájmu správce dat - pro úspěšné a smysluplné vedení pokroku zákazníků, pro kontrolu pokroku a případné řešení reklamací, sporů a námitek se zákazníky.
U zákazníků a návštěvníků může být požadováno předložení oficiálního osobního dokladu pro účely ověření dosažení věku 18 let - data z tohoto ověření nejsou uchovávána, pouze je uveden případně záznam např. "věk nad 18 let ověřen".

2) V rámci provozování živnosti jsou dále sbírány a uchovávány informace o dodavatelích služeb a materiálu či dodávek v rozsahu veřejných rejstříků a veřejně dostupných kontaktních informací. Informace jsou užívány pouze pro interní potřebu a nejsou poskytovány dále a jsou vedeny v zájmu správce dat.
Všechny výše uvedené údaje jsou pravidelně jednou ročně spolu s účetní uzávěrkou kontrolovány a je vyhodnoceno, zda-li je pro správce či subjekty užitečné a účelné údaje dále uchovávat. Důležitými parametry pro rozhodnutí o dalším uchovávání jsou: (a) zda je pravděpodobné, že spolupráce či poskytování služeb bude pokračovat a (b) míra rizika jakékoliv formy sporu s příslušným subjektem. Zpravidla jsou údaje plánovány uchovávat maximálně 5 let od jejich pořízení. 

Provozovatel

Ing. Jiří Mošna, MBA                    
IČ: 06353983

Kontakty

Email: be(a)lovingtantra.cz
Tel.: + 420 733 42 70 74 

Created with Mobirise ‌

Free Offline Web Page Maker