PRAVIDLA A OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovatel: Ing. Jiří Mošna, MBA
IČ: 06353983

platné pro provozovny: ve všech místech, kde jsou tyto služby provozovatelem poskytovány, jedná se zejména o najímaná masážní studia - masérny a u zákazníků
1. Základní ustanovení 
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a konzultačních služeb Ing. Jiří Mošna, MBA (dále jen provozovatel) IČ 06353983, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník nebo klient).
1.2. Provozovatel poskytuje masážní a konzultační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétní služby projevuje kupující, návštěvník i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
1.4 Každé poskytnutí služeb masáže anebo konzultace je prováděno prostřednictvím jednotlivého časově a tematicky vymezeného setkání (dále jen setkání).
2. Objednávka a poskytování služeb
2.1. Termín setkání
Termín setkání je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutím konkrétního místa, data a času vzniká závazná objednávka služeb. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra/konzultanta, prostory pro poskytnutí služby a zajistí přípravu místa pro poskytnutí služby.
2.2. Přeobjednání a zrušení objednávky
Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na setkání dostavit, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před sjednaným zahájením setkání. Pozdější informace o přeobjednání či zrušení objednávky v době mezi 24 hodinami a 2 hodinami před dohodnutým termínem setkání je spojeno se stornopoplatkem Kč 500,-. Zrušení objednávky či přeobjednání v době kratší než 2 hodiny před dohodnutým setkáním je považováno za absenci zákazníka.
2.3  Předčasný příchod
Prostory pro setkání nejsou přístupné v libovolnou dobu a není v nich čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky a zákazníky je možno přijít nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.
2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba poskytnuta ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Výsledná doba setkání nesmí být méně než 90 min. Pokud je kratší, zákazník si ji musí prodloužit, pokud to umožňují provozní a kapacitní podmínky místa setkání, nebo je toto opoždění považováno za Absenci zákazníka.
2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti ( viz 2.2.) nebo příchodu se zpožděním (viz. 2.4.) bude společně po zákazníkovi a kupujícím požadována úhrada plné hodnoty rezervované doby ve výši objednaného setkání, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu.
2.6. Odmítnutí poskytnutí setkání, omezení rozsahu služeb bez nároku na vrácení zaplacené ceny služby a s případným uplatněním pravidel dle bodů 2.2 - 2.5.
Poskytnutí služeb či sjednání setkání může být odmítnuto v těchto případech:
a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví se zdravotními problémy jež neumožňují bezpečné poskytnutí služeb
d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu a případně odmítne situaci napravit
e) zákazník se během objednávání termínu vyjadřuje nebo chová způsobem, který nesvědčí o tom, že vnímá hodnotu a pozitivní přínosy a smysl poskytovaných služeb
2.7. Předčasné ukončení poskytovaných služeb, omezení rozsahu služeb bez nároku na vrácení zaplacené ceny služby a s případným uplatněním pravidel dle bodů 2.2 - 2.5.
Poskytování služeb může být předčasně ukončeno, pokud se:
a) během setkání u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) během setkání u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
c) během setkání u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů jež neumožňují bezpečné poskytnutí služeb, nebo
d) během setkání zákazník přes opakovanou výzvu vyjadřuje nebo chová způsobem, který nesvědčí o tom, že vnímá hodnotu a pozitivní přínosy a smysl poskytovaných služeb
2.8. Doprovod a přístupnost
V odůvodněných případech může zákazníka po předchozí dohodě s poskytovatelem služeb doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Využívané prostory pro poskytování služeb nejsou obvykle zařízeny na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace.
2.9. Odchod zákazníka
S ohledem na ostatní návštěvníky a zákazníky se očekává odchod každého zákazníka po skončení setkání bez zbytečného prodlení nebo dle pokynů poskytovatele služeb.
2.10. Osobní věci a cennosti
Během celého setkání je z bezpečnostních důvodů místo setkání chráněno před vstupem třetích osob uzamčením vchodových dveří. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před setkáním, v jeho průběhu ani po něm neručí. Své cennosti si zákazník a návštěvník může ponechat po celou dobu setkání nadohled.
2.11. Informovaný souhlas zákazníka, návštěvníka a kupujícího
Zákazník je před první prvním setkáním instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Dále je informován o průběhu poskytování služeb, povinnostech a právech poskytovatele a zákazníka a zodpovědnosti za obsah sezení. Současně je spolu s případným doprovázejícím návštěvníkem informován o tom, jaké osobní, důvěrné a citlivé údaje jsou o něm uchovávány pro interní potřebu poskytovatele služeb. Žádné výše uvedené údaje nejsou předávány třetím osobám, pokud o tom nerozhodne soud, či jiný zákonem oprávněný subjekt a nejsou používány k jiným účelům než je:
a) hájení oprávněných zájmů poskytovatele služeb při případných stížnostech zákazníka, kupujícího či návštěvníka,
b) pro účely úspěšného vedení sezení a sledování případného vývoje dosud poskytovaných služeb u jednotlivého zákazníka pro účely dalšího poskytování služeb,
Osobní údaje typu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail či kontakty na sociálních sítích jsou používány pro identifikaci dřívějších zákazníků či kupujících, komunikaci s nimi.
Pokud  se zákazník či také návštěvník rozhodne setkání podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
Více bude uvedeno níže v části věnované "GDPR" po jejím uveřejnění.
2.12. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí na webových stránkách tantra-shibari.cz.
3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele, či elektronicky na emailovou adresu V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
4. Dárkový poukaz
4.1. Dárkový poukaz je k zakoupení osobně u poskytovatele, nebo emailem - bude vyhotoven na vyžádání.
4.2. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolného sezení shibari/tantra/tantra-shibari. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před setkání. Popis jednotlivých typů setkání naleznete na webových stránkách tantra-shibari.cz.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.
4.3. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh setkání s uvedenou maximální délkou doby setkání. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.
4.4. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.
4.5. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, platnost je uvedena na dárkovém poukazu. Služba na základě dárkového poukazu či jeho poslední zbývající části musí být vyčerpána do konce lhůty použitelnosti. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. Termín čerpání služby je na dohodě s poskytovatelem a závisí na volných kapacitách využívaných masážních studií a časových možnostech poskytovatele z tohoto důvodu je nezbytné čerpání služby sjednat na konkrétní termín nejpozději jeden měsíc před uplynutí lhůty platnosti poukazu.
5. Závěrečná ustanovení
5.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele služeb.
5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 9. 2017

Provozovatel

Ing. Jiří Mošna, MBA                    
IČ: 06353983

Built with Mobirise ‌

Free Web Page Creator